Socialdemokratiets valgtemaer ved kommunalvalget

  Vi tror på den stille, rolige og vedvarende udvikling, og vi tror på, at Slagelse Kommune kan blive blandt Danmarks bedste på alle områder. Det opnår vi ikke ved at snakke om det. Vi skal tage det lange seje træk og hele tiden stræbe mod at blive bedre til det vi gør, uanset om det er i byrådet, i daginstitutionerne, i skolerne eller på ældrecentrene.
  Det kræver, at der kommer styr på økonomien og det kræver, at det gode, solide politiske håndværk kommer tilbage på borgmesterkontoret. Ellers kan vi ikke udvikle Slagelse Kommune med den sociale balance, som er helt afgørende for Socialdemokratiet.

  Uddannelse

  Vi vil hjælpe alle børn med at finde og realisere deres talenter. Derfor vil vi sætte tidligere ind med uddannelse, investere i vores folkeskoler og hjælpe flere gennem en ungdomsuddannelse.

  Børn skal nå deres potentiale - alle har talent

  Alle børn har talent, som det er vores opgave at hjælpe dem til at finde og udvikle. For nogle giver det sig selv. De ender i eliteklasser og lignende tilbud for særligt talentfulde børn. Andre skal bruge mere hjælp og vejledning for at finde og realisere deres evner.

  Nogle skal måske hjælpes med familiemæssige udfordringer eller lignende. Vi vil sætte tidligt ind og styrke det enkelte barns forudsætninger for at nå deres potentiale. Også hvis det begynder med hjælp og uddannelse til forældrene inden barnet er født.

  Investeringer i folkeskolen

  Folkeskolerne har en enorm opgave i at sikre alle en god almen dannelse i en verden i hastig forandring. Det er vores ambition, at Slagelse Kommune skal gå forrest, når det gælder investeringer i den fortsatte udvikling af skolerne, så de bliver godt rustet til at løse udfordringen.

  Indsatsen skal sætte tidligt ind med sproglig træning og sprogrelaterede øvelser, så eleverne kan få de dansk-sproglige kompetencer, som er en afgørende deres muligheder for at tage en uddannelse. Desuden ønsker vi at bygge et science-center, hvor eleverne kan få kendskab til naturvidenskab.

  Flere skal tage en ungdomsuddannelse

  Slagelse Kommune har en stor udfordring med at få unge til at uddanne sig. Det er vores ambition, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og det må gerne være en erhvervsuddannelse. Her tror vi også på, at en tidlig indsats vil gøre en forskel.

  Der skal også være mere fokus på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, særligt erhvervsuddannelserne. Her vil det blandt andet være oplagt at tilbyde et mere praktisk alternativ til den meget boglige projektopgave, som lige nu er en del af folkeskolens udskoling.

  Ældre og værdighed

  Vi vil ikke være med til at udlicitere kerneydelsen på ældreområdet. I stedet vil vi sikre rammerne for, at kommunens medarbejdere og civilsamfundet kan give vores ældre en god og værdig tilværelse.

  Ingen udlicitering af kerneydelsen

  Vi siger klart nej til udlicitering af kerneydelsen på ældreområdet. Vi har set mange eksempler på, at private firmaer ikke er i stand til at løse opgaven. Nogle går pludselig konkurs, andre kan ikke levere ydelser på det niveau, vores ældre har krav på. Billigst er sjældent bedst, især når det kommer til ældreområdet.

  I stedet vil vi styrke medarbejdernes muligheder for at agere aktivt og til størst mulig gavn for borgerne. Vi vil finde løsninger i fællesskaber på tværs af fagligheder og forvaltninger og genskabe medarbejdenes stolthed og glæde ved at arbejde indenfor ældreområdet i Slagelse Kommune.

  Flere fællesskaber

  Slagelse Kommune er fuld af små bysamfund. Både i de tre gamle købstæder og i de mange store og små landsbyer. Det giver mulighed for mange indholdsrige fællesskaber, som kan være med til at skabe et godt seniorliv. Det vil vi gerne styrke.

  Vi være med til at etablere fællesskaber, der fastholder muligheden for at bevare venskaber og sociale netværk gennem hele livet. Vi vil støtte selvorganisering og frivillighed i foreninger og lokalsamfundet og sikre, at der også skabes fællesskaber på tværs af generationer.

  Ingen ensomhed hos vores ældre

  Ensomhed er en af vores samfunds største dræbere. Vi ved, at det desværre er et udbredt problem blandt ældre. Ikke kun i Slagelse Kommune, men i hele landet.
  Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå ensomhed blandt ældre. Det handler blandt andet om at sørge for, at lokale fællesbygninger, forsamlingshuse, beboerlokaler, kulturhuse og aktivitetscentre kan benyttes som fysiske rammer for fællesskabende aktiviteter, som modvirker ensomhed.

  Større arbejdsglæde

  Vi vil afbureaukratisere og decentralisere de kommunale virksomheder til gavn for både effektiviteten og arbejdsglæden. Vi vil garantere, at det er slut med fyringsrunder.

  Færre regler - mere frihed

  Vi har stor tillid til lederne og de ansatte i de kommunale virksomheder. Det er dem, som hver dag møder og oplever de udfordringer, vores kommune står med, og det er dem, som er bedst rustet til at finde nye og praktiske løsninger. Derfor tror vi på decentralisering som et bærende princip.

  Det betyder, at når de overordnede rammer er sat, så skal løsningerne findes så tæt på de udførende led som muligt. Vi ønsker færre krav om rapporter og kontrol og mere ansvar og råderet til den enkelte leder. Vi tror på, at det vil forbedre både resultater og arbejdsglæde.

  En meningsfuld indsats

  Vi vil forenkle opgaveløsningen i kommunen. Når borgerne henvender sig til kommunen, skal de ikke mødes af sagsmapper og et bureaukratisk system. De skal mødes af et menneske, som løser opgaven tæt på borgeren og inden det bliver til en sag.

  Vi ønsker en kommune, der giver hurtig, nærværende og effektiv hjælp når borgerne har brug for det, i stedet for at opbygge en formel sag, der er længe om at komme igennem systemet.

  Beskæftigelsesgaranti – ikke flere fyringsrunder

  Vi bryder os ikke om fyringsrunder. Hver gang kommunen skiller sig af med ansatte går ud over arbejdsglæden og arbejdsmiljøet. Samtidig skader det effektiviteten, når der løbende skal omstruktureres, fordi funktioner nedlægges og folk afskediges, alene fordi der skal spares penge.

  Vi tror på, at god planlægning og mere styr på tingene helt kan forhindre den slags hovsaløsninger. Derfor er vi klar til at stille en beskæftigelsesgaranti, hvor vi fuldstændigt fravælger brugen af fyringsrunder.

  Vækst og erhverv

  Vi vil sikre, at Slagelse Kommune når sit store potentiale som en god og stærk erhvervskommune, at vi får glæde af vores gode lokale fødevarer og at Campus Slagelse bliver en naturlig del af byen.

  Ny-industrialisering af Slagelse Kommune

  Slagelse Kommune har alle forudsætninger for at blive en magnet for danske industrivirksomheder. Vi har en god geografisk placering, en stærk infrastruktur med havne, togforbindelser og motorvej og en veluddannet arbejdsstyrke. Vi tror på, at vi kan ny-industrialisere Slagelse Kommune.

  Energiparken i Korsør, Stigsnæs Erhvervshavn ved Skælskør og de store hospitaler i Slagelse er oplagte samarbejdspartnere i et spirende industrieventyr. Vi vil give både nye og eksisterende virksomheder gode vilkår. Omvendt forventer vi naturligvis ordentlige arbejdsbetingelser for deres ansatte.

  Lokale fødevarer – vi handler lokalt

  Slagelse Kommune har både store landbrugsområder og lange traditioner for handel. De to ting forenes i handel med lokale fødevarer, hvilket vi ønsker at styrke. Vi vil tage initiativ til en række forskellige indsatser inden for innovation, handel, uddannelse og jobskabelse på området.

  I den forbindelse er det oplagt, at kommunen går forrest. Derfor vil vi sikre, at kommunens virksomheder og institutioner selv handler lokalt.

  Campus Slagelse

  Campus Slagelse samler en række uddannelser midt i Slagelse By. Det bliver en markant ændring og en cementering af Slagelse som uddannelsesby. Dermed er der dannet grundlag for en helt ny udvikling med fokus på de studerende og deres brug af byen. Det gælder også en øget efterspørgsel på ungdomsboliger.
  Projektet har været længe undervejs, men nu er der kommet gang i byggeriet. Det hilser vi velkomment. Det er vores ambition at sikre, at projektet kommer til at hænge sammen med resten af byen, så der skabes en gensidig udviklingskraft. Samtidig vil vi sikre, at der etableres tilstrækkeligt med ungdomsboliger.

  Kultur og fritid

  Vi vil arbejde for, at alle kommunens borgere kommer får adgang til kultur i deres hverdag, og at motions- og idrætslivet i kommunen styrkes, både i bredden og på eliteplan.

  Kulturen i hverdagen

  Adgang til kultur er en vigtig del af en god og inspirerende hverdag. Som borger i Slagelse Kommune skal man møde kulturen der, hvor man kommer. Uanset om man er et barn i folkeskolen eller en voksen skal man have adgang til masser af kulturtilbud.

  Vi vil sikre, at hele kommunen får kulturruter, og at kulturmøder med folkelig forankring bliver til en del af vores identitet. Vi vil opmuntre og understøtte de mange ildsjæles store arbejde med at få kulturen til at blomstre og vi vil koordinere kulturtilbud i kommunen, så de ikke kommer til at overskygge hinanden.

  Idræt - både bredde og elite

  Alle skal have mulighed for at dyrke idræt. Derfor skal Slagelse Kommunes mange idrætsfaciliteter udbygges og gøres endnu mere tilgængelige for alle. Vi vil udbygge svømmehallen i Slagelse og skabe rammerne et nyt springcenter, så gymnaster ikke længere skal leje lokaler hos nabokommuner.

  Vi vil fortsætte vores gode samarbejde med Team Danmark om at skabe gode vilkår for eliteidrætten. Det sker blandt gennem aftaler om, hvordan unge sportsfolk kan passe deres skolegang, samtidig med at de afprøver og udvikler deres talent.

  Motion i det offentlige rum

  Motion behøver ikke foregå i en klub eller et træningscenter. Vi vil tænke motion ind i det offentlige rum i den fremadrettede byplanlægning. Det kan for eksempel ske gennem flere gå-, løbe- og cykelruter. Vi medvirker gerne til at udvikle Slagelse Kommune som cykel-kommune.

  Målet er ikke alene at øge sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune, men også et øget udbud af ting, som kommunens borgere og besøgende kan opleve - gerne i fællesskab med hinanden.

  Et godt sted at leve

  Vi vil gøre Slagelse Kommune til et attraktivt sted med spændende bymidter, masser af udvikling og et stort udbud af boliger også i landdistrikterne. Vi vil ikke længere have boligområder på den såkaldte ghettoliste.

  Et attraktivt sted at leve

  Slagelse Kommune skal være et godt sted at leve for alle os, der allerede bor her. Vi vil gerne have flere borgere til vores kommune, men vi vil først og fremmest fokusere på at skabe udvikling og levesteder for de borgere, som allerede er her.

  Det er vores ambition at gøre bymidten i Slagelse til en selvstændig attraktion, som i sig selv er værd rejse efter. Vores kystbyer Korsør og Skælskør skal fortsat være skønne perler, som er et besøg værd, og vores landdistrikter skal fortsætte udviklingen mod små, indholdsrige fællesskaber, som skaber livskvalitet for de mennesker, der befolker dem.

  Flere boliger

  Vi vil gøre udbuddet af boliger større. Det er vores målsætning, at der over de næste 10 år skal bygges 4.000 nye boliger i Slagelse Kommune.

  Vi vil ikke lægge os fast på hvilke boligtyper, der skal bygges eller hvor i kommunen de præcis skal placeres. Det må komme an på, hvordan efterspørgslen former sig. Med de øgede uddannelsestilbud vi kan se frem til, er der dog ikke nogen tvivl om, at en del af boligerne vil blive ungdomsboliger.

  Væk fra ghettolisten

  Slagelse Kommune har i dag to områder på den såkaldte ghettoliste. Det betyder, at områderne har høj arbejdsløshed, meget kriminalitet, lavt uddannelses- og indkomstniveau og et stort antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det er vores ambition at de områder skal væk fra listen. Det skal ske ved at gøre områderne mere interessante og attraktive ved en gennemgribende omstrukturering, som det blandt andet illustreres i projektet ”Ringbyen” i Slagelse.

  Styr på økonomien

  Slagelse Kommunes økonomi bløder. Siden Venstre kom til magten for fire år siden er der hver måned fosset 10 millioner kroner ud af kommunekassen. Det har været en kaotisk periode med udskiftninger i kommunens ledende organer, fyringsrunder og masser af dårlige sager. Det er resultatet af manglende kompetent politisk ledelse og en klar retning. Det vil vi rette op på.

  © 2017 Socialdemokratiet-Slagelse kommunekreds. Alle Rettigheder reseveret.